4 weeks ago

Decyzja – treningi z promocji

Oddziaływanie funduszy strukturalnych na poziomie podregionów NUTS 3 http://www.integracyjne-wyjazdy.edu.pl/blog/ read more...

4 weeks ago

Informacja – warsztaty z algebry

Ewaluacja bieżąca Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego w Województwie Mazowieckim h read more...

1 month ago

Anons informacyjny – szkolenia i symulacje

Aktualizacja oceny szacunkowej projektów 16 Regionalnych Programów Operacyjnych na lata 2007-2013

1 month ago

Zaproszenie – warsztaty z panowania nad stresem

Ocena jakości i efektywności funkcjonowania systemu zarządzania i wdrażania Sektorowego Programu Operacyjnego "Rybołówstwo i przetwórstwo ryb 2004 - 2006" oraz Ocena postępów i efektywności realizacji działa read more...

1 month ago

Zaproszenie – treningi z meycyjny

Ocena ex-ante Programu Współpracy Transgranicznej Litwa - Polska 2007-2013 http://www.integracyjne-wyjazdy read more...

1 month ago

Ołoszenie – treningi z pierwszej pomocy

Ocena efektu makroekonomicznego Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 (RPO WP) na gospodarkę województwa pomorskiego za pomocą modelu HERMIN Next