2 days ago

Anons informacyjny – szkolenia i symulacje

Aktualizacja oceny szacunkowej projektów 16 Regionalnych Programów Operacyjnych na lata 2007-2013 read more...

2 days ago

Ołoszenie – szkolenia z chińskiego

Oddziaływanie funduszy strukturalnych na poziomie podregionów NUTS 3 http://www.integracyjne-wyjazdy.net. read more...

6 days ago

Zaproszenie – warsztaty z panowania nad stresem

Ocena jakości i efektywności funkcjonowania systemu zarządzania i wdrażania Sektorowego Programu Operacyjnego "Rybołówstwo i przetwórstwo ryb 2004 - 2006" oraz Ocena postępów i efektywności realizacji działa read more...

6 days ago

Zaproszenie – treningi z meycyjny

Ocena ex-ante Programu Współpracy Transgranicznej Litwa - Polska 2007-2013 http://www.integracyjne-wyjazdy read more...

7 days ago

Ołoszenie – treningi z pierwszej pomocy

Ocena efektu makroekonomicznego Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 (RPO WP) na gospodarkę województwa pomorskiego za pomocą modelu HERMIN read more...

7 days ago

Zaproszenie – treningi z coachingu

Ocena ex-ante Uzupełnienia Sektorowego Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego i rozwój obszarów wiejskich 2004-2006” read more...

1 week ago

Anons informacyjny – szkolenia z adrogologii

Ocena Ex ante dla Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007-2013 h read more...